• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Proračun 2009. godina

Proračun 2009. godina

Na ovoj stranici možete pogledati podatke o strukturi planiranih i ostvarenih proračunskih prihoda, o strukturi i namjeni ostvarenih rashoda Općine, te proračunske dokumente koji se odnose na Proračun za 2009. godinu.

 

Prihodi općinskog proračuna u 2009.

Br.

OPIS 

Planirano 
(2009., u HRK)

Ostvareno 
(2009., u HRK)

Index

(3/2)

Udio 
(%)

 
 

1

2

3

4

5

1.

Prihodi od poreza i prireza

2.885.000,00

2.843.965,19

98,58%

65%

2.

Prihodi po posebnim propisima (dopinosi, pristojbe i ost.)

761.900,00

628.120,02

82,44%

14%

3.

Prihodi od imovine

188.700,00

163.236,76

86,51%

4%

4.

Pomoći od subjekata unutar opće države (4.1+ 4.2), od čega:

1.022.850,00

721.514,99

70,54%

17%

4.1.

Tekuće pomoći 
(preneseni djelokrug)

462.850,00

321.514,99

69,46%

7%

4.2.

Kapitalne pomoći 
(projekti i ulaganja)

560.000,00

400.000,00

71,43%

10%

5.

UKUPNI PRIHODI(1+2+3+4),
od čega:

4.858.450,00

4.356.836,96

89,68%

100%

5.1.

Vlastiti prihodi

3.835.600,00

3.635.321,97

94,78%

83%

5.2.

Pomoći od opće države

1.022.850,00

721.514,99

70,54%

17%

 

Općina Gradec je u 2009. godini ostvarila slijedeće prihode (Izvor: Godišnji obračun Proračuna za 2009. god.):

 

Rashodi

Rb.

Broj računa

OPIS / NAMJENA

Ostvareni rashodi 
(2009., u HRK)

Udio 
(%)

1.

31, 32

Ukupni rashodi za zaposlene i troškove rada Općine (1.1.+1.2.)

1.068.904,17

24,55%

1.1.

31, 32

Plaće i naknade zaposlenih, naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika, naknade članovima predstavničkih tijela, doprinosi, dnevnice, troškovi prijevoza, stručno usavršavanje, stručni ispiti, ugovori o djelu, reprezentacija, itd.

674.333,12

15,49%

1.2.

32

Režijski troškovi, energija i komunalne usluge, uredski i potrošni materijal, sitni inventar, stručna literatura; tekuće i investicijsko održavanje posl. prostora i opreme; računalne, odvjetničke i intelektualne usluge; troškovi Porezne uprave i platnog prometa, proslave Dana općine i otvaranja nove škole, i ostali troškovi

394.571,05

9,06%

2.

32

Materijalni troškovi za tekuće i investicijsko održavanje infrastrukture, javnih objekata i javnih površina  (javne ceste i poljski putovi, javna rasvjeta, potrošnja struje za javnu rasvjetu, ulice - voda, zelene površine, groblja, radovi u mjesnim odborima, komunalna oprema, odvoz ambalaže, saniranje divljih deponija otpada, deratizacija, i ost.)

1.260.011,33

28,94%

3.

32

Naknade članovima izbornih povjerenstava (lokalni izbori)

143.339,73

3,29%

4.

34

Financijski rashodi (povrat duga izvoditelju radova na plinofikcaiji iz 2000. god., po sudskoj presudi)

103.043,26

2,37%

5.

35, 37

Subvencije, naknade građanima i socijalne pomoći  (subvencije poljoprivrednicima, pomoći obiteljima, sufinanciranje javnog prijevoza, pomoći umirovljenicima, dječji doplatak, naknade šteta, i ost. naknade)

291.405,54

6,69%

6.

37,38

Tekuće donacije - financiranje javnih potreba  (donacije udrugama, športska društva, osnovna škola, škola plivanja, predškolski odgoj, kultura, vatrogasna zajednica, Radio Vrbovec, i ost.)

624.110,06

14,34%

7.

32, 38

Ulaganja u razvoj  (7.1.+7.2.)

755.246,91

17,35%

7.1.

32

Razvojne usluge (geodetski poslovi, projektanti, konzultanti)

242.245,49

5,56%

7.2.

38

Transferi općinskom komunalnom društvu "Komgrad Gradec" d.o.o. za financiranje proj, dokumentacije i radova (magistralni vodovod, sekundarni vodovodi, PGP vodovod. mreže, idejno rješ. odvodnje, i dr.)

513.001,42

11,78%

8.

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  - dugotrajna imovina za javnu i opću upotrebu (kupnja zemljišta za proširenje groblja, informatička oprema i uredski namještaj, dodatni radovi na javnim objektima)

107.353,23

2,47%

9.

UKUPNI RASHODI

4.353.414,23

100,00%

 

Iz ostvarenih prihoda Općina Gradec je financirala sve potrebne rashode predviđene proračunskim planom. Iz slijedeće tablice možete vidjeti strukturu proračunskih rashoda, prema računskom planu, namjenama za koje su sredstva utrošena i iznosima realiziranih rashoda (Izvor: Godišnji obračun Proračuna za 2009. god., financijska izvješća):

 

Proračun Općine Gradec za 2009. godinu

Godišnji obračun proračuna za 2009. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097