• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Tel. +385 1 2797 097

Odluke Općinskog vijeća

Odluke Načelnice Općine Gradec

ODLUKU o prestanku stanja pripravnosti i aktiviranja Stožera civilne zaštite Općine Gradec i ostalih operativnih snaga iz sustava civilne zaštite Općine Gradec radi provođenja mjera i aktivnosti za sprječavanje širenja pandemijske bolesti COVID-19

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru za općinskog načelnika Općine Gradec 2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru za članove Općinskog vijeća Općine Gradec 2021.

 

 

Sljedeće odluke su donesene na 12. sjednici vijeća održanoj 06.09. 2023., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 41/23 od 15.09.2023. god.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Rekonstrukcija društvenog doma u Hagnju
Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Općinskog vijeća Općine Gradec
Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Gradec
Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gradec.
Odluka o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. Odluka o financiranju kupnje svih bilježica, dopunskih i ostalih obrazovnih materijala (lektirnih naslova za školsku knjižnicu) za učenike od I. – VIII. razreda
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec u 2023. godini
Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Gradec i Općine Marčana
Sporazum o suradnji Općine Gradec i Općine Marčana
Povelja o prijateljstvu i suradnji između Općine Gradec i Općine Marčana

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 41/23

 

Sljedeće odluke su donesene na 11. sjednici vijeća održanoj 28.06. 2023., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 34/23 od 30.06.2023. god.

 Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Gradec

 SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 31/23

 

Sljedeće odluke su donesene na 10. sjednici vijeća održanoj 06.06. 2023., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 31/23 od 16.06.2023. god.

Rezolucija o proglašenju Općine Gradec sigurnim mjestom za žene
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete
Odluka o oslobađanju roditelja korisnika usluge Dječjeg vrtića “DIN-DON” Gradec od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića za mjesec lipanj 2023. godine
Odluka o prijenosu komunalne vodne građevine 5
Odluka o preuzimanju nekretnine upisane kao društveno vlasništvo u vlasništvo Općine Gradec za kat.čest. 77 i 78 k.o. Haganj
Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – pločnik u Cugovcu
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Rekonstrukcija društvenog doma u Hagnju

 

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 31/23

 

Sljedeće odluke su donesene na 9. sjednici vijeća održanoj 07.03. 2023., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 51/22 od 17.03.2023. god.

Program potpora poljoprivredi na području Općine Gradec za razdoblje od 2023. – 2027. godine
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga danih u financijskoj reviziji Općine Gradec za 2018. godinu
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o aktivnostima Savjeta mladih Općine Gradec za mandatno razdoblje od 2020. – 2023. godine

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 14/23

 

Povjerenstvo za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gradec na 1. (prvoj) sjednici održanoj 10. siječnja 2023. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Grabrić., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 02/23 od 13. siječnja 2023. god.

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 02/23

 

Sljedeće odluke su donesene na 8. sjednici vijeća održanoj 06.12. 2022., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 51/22 od 20.12.2022. god.

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2022. god.
I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. Godinu
I. Izmjene i dopune Programa odrŢavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2022. godini
I. Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2022. Godini
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2022. Godini
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2022. Godinu
I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. Godinu
I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. Godinu
Proračun Općine Gradec za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Obrazloženje Proračuna za 2023. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. Godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2023. Godini
Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2023. godini
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2023. godini
Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2023. Godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. Godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2023. godini na području Općine Gradec
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2023. godinu
Odluka o sukcesivnom trošenju planiranog viška u Proračunu Općine Gradec

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 51/2022

 

Sljedeće odluke su donesene na 8. sjednici vijeća održanoj 06.12. 2022., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 50/22 od 13.12.2022. god.

Odluka o raspuštanju Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec
Odluka o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva
Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradec
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića “DIN-DON” Gradec
Odluka o V. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog Plana uređenja Općine Gradec
Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja poduzetničke zone Grabrić
Odluka o pristupanju Općine Gradec Hrvatskoj zajednici općina
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2022. godinu i zaključak
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2023. godinu
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gradec za 2023. godinu
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 50/2022

 

Sljedeće odluke su donesene na 7. sjednici vijeća održanoj 07.09. 2022., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 36/22 od 09.09.2022. god.

Odluka o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2022./ 2023.

Odluka o financiranju kupnje svih bilježnica, likovnih mapa za učenike od I.–VIII. razreda i radnih materijala za tehničku kulturu za učenike od V.–VIII. Razreda

Odluka o prihvaćanju pristupanja Općine Brckovljani kao novog člana društva Komunalac Vrbovec d.o.o.

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec u 2022. godini

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 36/2022

 

Sljedeća odluka je donesena na 7. sjednici vijeća održanoj 07.09. 2022.,

Odluka o oslobađanju roditelja korisnika usluge Dječjeg vrtića „DIN-DON“ Gradec od obveze udjela u cijeni dječjeg vrtića za mjesec lipanj 2022. godine

ODLUKA o oslobođenju udjela u cijeni dječjeg vrtića

 

Sljedeće odluke su donesene na 6. sjednici vijeća održanoj 14.06. 2022., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 25/22 od 14. lipnja 2022. god.

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–XII. mjesec 2021. godine
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa Općine Gradec za 2021. godinu i Zaključak
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu i Zaključak
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2021. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u Općini Gradec u 2021. godini
Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2021. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2021. godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2021. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2021. godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2021. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2021. godini i Zaključak
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadrŢavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2021. godini
Zaključak o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja mandata zamjenika vijećnika u Općinskom vijeću Općine Gradec
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Gradec
Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Gradec
Program potpora poljoprivredi na području Općine Gradec za 2022. godinu
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Gradec
Procjena rizika od velikih nesreća

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 25/22

 

Sljedeće odluke su donesene na 5. telefonskoj sjednici vijeća održanoj 12. travnja 2022., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 15/22 od 15. travnja 2022. god.

Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Grabrić

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 15/22

 

Sljedeće odluke su donesene na 4. sjednici vijeća održanoj 07. ožujka 2022., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 09/22 od 08. ožujka 2022. god.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gradec

Prilog 1: Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gradec

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gradec

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 09/22

 

Sljedeće odluke su donesene na 3. sjednici vijeća održanoj 07. prosinca 2021., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 60/21 od 30.Prosinca 2021. god.

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–VI. mjesec 2021. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. 01. 2021. do 30. 06. 2021. godine
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2021. godinu

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 60/21

 

Sljedeće odluke su donesene na 3. sjednici vijeća održanoj 07. prosinca 2021., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 57/21 od 22.Prosinca 2021. god.

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu
I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Gradec za razdoblje 2021. – 2023. godine
I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2021. godini
I. Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2021. godini
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2021. godini
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2021. godinu
I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini na području Općine Gradec
Proračun Općine Gradec za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2022. godini
Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2022. godini
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2022. godini
Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2022. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini na području Općine Gradec
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2022. godinu

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 57/21

 

Sljedeće odluke su donesene na 3. sjednici vijeća održanoj 07. prosinca 2021., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 53/21 od 16.Prosinca 2021. god.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2021. godinu i Zaključak
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2022. godini
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
Provedbeni plan unapređenja zaštite od poŢara na području Općine Gradec za 2022. godinu
Odluka o promjeni granica naselja na području Općine Gradec
Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 53/21

 

Sljedeće odluke su donesene na 2. sjednici vijeća održanoj 7. Rujna 2021., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 38/21 od 10.Rujna .2021. god.

Odluka o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova smještaja djece u dječjem vrtiću “Din-Don” Gradec
Odluka o izuzeću roditelja od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića “Din-Don” Gradec za mjesec srpanj 2021. godine
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Izgradnja Kulturnog centra u Gradecu
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Izgradnja tržnice u Gradecu
Odluka o visini naknade troškova članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Gradec
Odluka o visini naknade predsjedniku Općinskog vijeća Općine Gradec
Odluka o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2021./ 2022.
Odluka o financiranju kupnje svih bilježnica, likovnih mapa za učenike od I.–VIII. razreda i radnih materijala za tehničku kulturu za učenike od V.–VIII. Razreda
Odluka o izradi Plana razvoja Općine Gradec za razdoblje od 2022. do 2029. godine
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec u 2021. godini

 

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 38/21

 

Sljedeće odluke su donesene na 25. sjednici vijeća održanoj 03. prosinca 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 31/21 od 22.Srpnja .2021. god.

Odluka o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Gradec
Zaključak o prigovorima podnijetim na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Gradec
Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Gradec
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gradec

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 31/21

 

Sljedeće odluke su donesene na 1. (prvoj) konstituirajućoj sjednici vijeća održanoj 17. lipnja 2021., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 26/21 od 18.06.2021. god.

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Gradec
Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Gradec
Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo
Odluka o izboru članova Odbora za proračun i financije
Odluka o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 26/21

 

Sljedeće odluke su donesene na 29.sjednici vijeća održanoj 15.03. 2021., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 18/21 od 09.04.2021. god.

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–XII. mjesec 2020. godine
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. 01. 2020. do 31. 12. 2020.
 3. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2020. godinu i zaključak
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje obje[1]kata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i Zaključak
 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja koumunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2020. godinu
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2020. godini
 7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2020. godini
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2020. godini
 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2020. godini
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u Općini Gradec u 2020. godini
 11. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2020. godini i Zaključak
 12. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu  i Zaključak
 13. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2020. godini
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini
 15. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2020. godini

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 18/21

 

Sljedeće odluke su donesene na 29.sjednici vijeća održanoj 15.03. 2021., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 14/21 od 22.03.2021. god.

 1. Odluka o uvođenju Riznice Općine Gradec

 2. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2020. Godinu

 3.  Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2020. Godinu

 4. Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika na području Općine Gradec

 5.  Opći uvjeti isporuke komunalne usluge za uslugu ukopa pokojnika na grobljima na području Grada Vrbovca, Općine Gradec, Općine Preseka i Općine Farkaševac

 6.  Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Gradec

 7.  Opći uvjeti isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Gradec

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 14/21

 

Sljedeće odluke su donesene na 28.sjednici vijeća održanoj 22.02. 2021., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 09/21 od 04.03.2021. god.

 1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gradec

 2. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec
 3. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “DIN – DON” Gradec

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 09/21

 

 

Sljedeće odluke su donesene na 27.sjednici vijeća održanoj 29.01. 2021., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 05/21 od 05.02.2021. god.

 1. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

 2. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2021. Godini

 3. Odluka o davanju na upravljanje i korištenje zgrade dječjeg vrtića u Gradecu

 4. Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja i obveza

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 05/21

 

Sljedeće odluke su donesene na 26.sjednici vijeća održanoj 17.12. 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 47/20 od 23.12.2020. god.

 1. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020.–2022. Godinu
 2. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. Godinu
 3. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2020. godini
 4. I. Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2020. godini
 5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2020. godini
 6. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
 7. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
 8. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini na području Općine Gradec
 9. Proračun Općine Gradec za 2021. godinu i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu
 10. Plan razvojnih programa Općine Gradec za razdoblje 2021.–2023. godine
 11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 12. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2021. godini
 13. Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2021. godini
 14. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2021. godini
 15. Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2021. godinu
 16. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
 17. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
 18. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini na području Općine Gradec
 19. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2021. Godinu Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2020. Godinu i zaključak
 20. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2021. godini
 21. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gradec za 2021. godinu
 22. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
 23. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
 24. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja DV Din Don

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 47/20

 

Sljedeće odluke su donesene na 25.sjednici vijeća održanoj 03.12. 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 41/20 od 04.12.2020. god.

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru člana Mandatnog povjerenstva
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Odbora za gospodarstvo
Zaključak o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja mandata zamjenice vijećnika u Općinskom vijeću Općine Gradec

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 41/20

 

Sljedeće odluke su donesene na 24.sjednici vijeća održanoj 15.09. 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 39/20 od 23.11.2020. god.

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–VI. mjesec 2020. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje 01. 01. 2020. do 30. 06. 2020.
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2020. godinu

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 39/20

 

Sljedeće odluke su donesene na 24.sjednici vijeća održanoj 15.09. 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 32/20 od 01.10.2020. god.

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Odluka o osnivanju dječjeg vrtića
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gradec za 2020. Godinu
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o aktivnostima Savjeta mladih Općine Gradec za mandatno razdoblje 2017. – 2020. godine
Aktivnosti i projekti Savjeta mladih Općine Gradec (2. mandat od 2017. do 2020. Godine)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Gradec za 2018. godinu

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 32/20

 

Sljedeće odluke su donesene na 23.sjednici vijeća održanoj 16.06. 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 21/20 od 29.06.2020. god.

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Odluka o osnivanju dječjeg vrtića
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gradec za 2020. Godinu
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o aktivnostima Savjeta mladih Općine Gradec za mandatno razdoblje 2017. – 2020. godine
Aktivnosti i projekti Savjeta mladih Općine Gradec (2. mandat od 2017. do 2020. Godine)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Gradec za 2018. godinu

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 21/20

Sljedeće odluke su donesene na 21.sjednici vijeća održanoj 09.03. 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 11/20 od 17.04.2020. god.

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. 01. 2019. do 31. 12. 2019. godine
 2. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2019. godinu i zaključak
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2019. godinu i zaključak
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu i zaključak
 5. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2019. godini
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2019. godini
 7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2019. godini
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2019. godini
 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2019. godini
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini
 11. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2019. godini i zaključak
 12. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu i zaključak
 13. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini
 14. Odluka o poništenju Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Gradec
 15. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Gradec
 16. Zaključak o usvajanju Izvješća Komunalca Vrbovec d.o.o. o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2019. godinu Izvješće o gospodarenju otpadom za 2019. godinu
 17. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2019. godinu
 18. Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2019. godinu
 19. Zaključak o sufinanciranju škole plivanja (škole u prirodi) u razdoblju od 06. do 16.srpnja 2020. god.
 20. Zaključak o usvajanju Izvješća o Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Gradec za 2019. godinu
 21. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 11/20

Sljedeće odluke su donesene na 20.sjednici vijeća održanoj 28. veljače 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 07/20 od 06.03.2020. god.

Odluka o visini naknade troškova članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Gradec
Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Gradec u proračunskoj godini

 

Odluke općinskog vijeća u 2019.godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2018.godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2017. godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2016. godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2015. godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2014. godini možete pronaći ovdje

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097