Nalazite se na stranici: Općina Gradec Proračun 2009. godina

Proračun 2009. godina

 

Na ovoj stranici možete pogledati podatke o strukturi planiranih i ostvarenih proračunskih prihoda, o strukturi i namjeni ostvarenih rashoda Općine, te proračunske dokumente koji se odnose na Proračun za 2009. godinu.

 

Prihodi općine u 2009. godini

Struktura i namjena realiziranih rashoda u 2009. godini

Dokumenti


 

Prihodi općinskog proračuna u 2009.

Općina Gradec je u 2009. godini ostvarila slijedeće prihode (Izvor: Godišnji obračun Proračuna za 2009. god.):

Br.

OPIS

Planirano
(2009., u HRK)

Ostvareno
(2009., u HRK)

Index

(3/2)

Udio
(%)

 

1

2

3

4

5

1.

Prihodi od poreza i prireza

2.885.000,00

2.843.965,19

98,58%

65%

2.

Prihodi po posebnim propisima (dopinosi, pristojbe i ost.)

761.900,00

628.120,02

82,44%

14%

3.

Prihodi od imovine

188.700,00

163.236,76

86,51%

4%

4.

Pomoći od subjekata unutar opće države (4.1+ 4.2), od čega:

1.022.850,00

721.514,99

70,54%

17%

4.1.

Tekuće pomoći
(preneseni djelokrug)

462.850,00

321.514,99

69,46%

7%

4.2.

Kapitalne pomoći
(projekti i ulaganja)

560.000,00

400.000,00

71,43%

10%

5.

UKUPNI PRIHODI (1+2+3+4),
od čega:

4.858.450,00

4.356.836,96

89,68%

100%

5.1.

Vlastiti prihodi

3.835.600,00

3.635.321,97

94,78%

83%

5.2.

Pomoći od opće države

1.022.850,00

721.514,99

70,54%

17%


 (Povratak na vrh)

Rashodi

Iz ostvarenih prihoda Općina Gradec je financirala sve potrebne rashode predviđene proračunskim planom. Iz slijedeće tablice možete vidjeti strukturu proračunskih rashoda, prema računskom planu, namjenama za koje su sredstva utrošena i iznosima realiziranih rashoda (Izvor:  Godišnji obračun Proračuna za 2009. god., financijska izvješća):


Rb.

Broj računa

OPIS / NAMJENA

Ostvareni rashodi
(2009., u HRK)

Udio
(%)

1.

31, 32

Ukupni rashodi za zaposlene i troškove rada Općine (1.1.+1.2.)

1.068.904,17

24,55%

1.1.

31, 32

Plaće i naknade zaposlenih, naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika, naknade članovima predstavničkih tijela, doprinosi, dnevnice, troškovi prijevoza, stručno usavršavanje, stručni ispiti, ugovori o djelu, reprezentacija, itd.

674.333,12

15,49%

1.2.

32

Režijski troškovi, energija i komunalne usluge, uredski i potrošni materijal, sitni inventar, stručna literatura; tekuće i investicijsko održavanje posl. prostora i opreme; računalne, odvjetničke i intelektualne usluge; troškovi Porezne uprave i platnog prometa, proslave Dana općine i otvaranja nove škole, i ostali troškovi

394.571,05

9,06%

2.

32

Materijalni troškovi za tekuće i investicijsko održavanje infrastrukture, javnih objekata i javnih površina  (javne ceste i poljski putovi, javna rasvjeta, potrošnja struje za javnu rasvjetu, ulice - voda, zelene površine, groblja, radovi u mjesnim odborima, komunalna oprema, odvoz ambalaže, saniranje divljih deponija otpada, deratizacija, i ost.)

1.260.011,33

28,94%

3.

32

Naknade članovima izbornih povjerenstava (lokalni izbori)

143.339,73

3,29%

4.

34

Financijski rashodi (povrat duga izvoditelju radova na plinofikcaiji iz 2000. god., po sudskoj presudi)

103.043,26

2,37%

5.

35, 37

Subvencije, naknade građanima i socijalne pomoći  (subvencije poljoprivrednicima, pomoći obiteljima, sufinanciranje javnog prijevoza, pomoći umirovljenicima, dječji doplatak, naknade šteta, i ost. naknade)

291.405,54

6,69%

6.

37,38

Tekuće donacije - financiranje javnih potreba  (donacije udrugama, športska društva, osnovna škola, škola plivanja, predškolski odgoj, kultura, vatrogasna zajednica, Radio Vrbovec, i ost.)

624.110,06

14,34%

7.

32, 38

Ulaganja u razvoj  (7.1.+7.2.)

755.246,91

17,35%

7.1.

32

Razvojne usluge (geodetski poslovi, projektanti, konzultanti)

242.245,49

5,56%

7.2.

38

Transferi općinskom komunalnom društvu "Komgrad Gradec" d.o.o. za financiranje proj, dokumentacije i radova (magistralni vodovod, sekundarni vodovodi, PGP vodovod. mreže, idejno rješ. odvodnje, i dr.)

513.001,42

11,78%

8.

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  - dugotrajna imovina za javnu i opću upotrebu (kupnja zemljišta za proširenje groblja, informatička oprema i uredski namještaj, dodatni radovi na javnim objektima)

107.353,23

2,47%

9.

UKUPNI RASHODI

4.353.414,23

100,00%


 

(Povratak na vrh) 

Dokumenti

 

Adobe reader   Proračun Općine Gradec za 2009. godinu 
Godišnji obračun proračuna   Godišnji obračun proračuna za 2009. godinu

 

 

Raspored odvoza otpada 2018

kalendar-mali

Gradečki vjesnik broj 7, prosinac 2017.

gv-2018

Gradečki vjesnik broj 6, prosinac 2016.

vjesnik-06

Gradečki vjesnik broj 5, prosinac 2015.

vjesnik-m

Gradečki vjesnik broj 4, prosinac 2014.

gradecki-vjesnik-04

Knjiga Gradec kod Križevaca

gradeckodk

Gradečki vjesnik broj 3, prosinac 2013.

Gradecki_vjesnik_03

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik – rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova
e-mail: mkozumplik@gradec.hr
 
Đurđica Kušec – komunalni redar i referent za komunalne poslove
e-mail: dkusec@gradec.hr
 
Hrvoje Stjepan Hasanović, iur. – referent za upravne i administrativne poslove
e-mail: hhasanovic@gradec.hr
 
Tel: 01/2797-097
Fax: 01/2797-097

Veterinarska ambulanta Gradec

Gradec 95
10 345 Gradec
Tel: 01/2797-033
Veterinari:
Mario Katušić, dr.med.vet.
Mob: 098/792-535

Zdravstvena stanica Gradec

Gradec BB
10 345 Gradec
Ordinacija opće medicine:
Dr. Maja Turković.
Tel: 01/5544-358
Danijela Anić-Pejić, dr.opće med.
Tel: 01/2797-024
Stomatološka ordinacija:
Nada Vukušić, dr.stomatolog
Tel: 01/2797-461

Osnovna škola Gradec

Gradec 93A
10 345 Gradec
Ravnatelj škole:
Vlado Starešec, prof.
Tel: 01/2797-481
Tajnica škole:
Biljana Vojvodić
Tel: 01/2797-034
Fax: 01/2797-495
e-mail: biljana.vojvodic@skole.hr
ured@os-gradec.skole.hr

Ugostiteljski obrt "Jembri"

Gradec 134
10 345 Gradec
Vl. Sandra Jembri
Mob: 098/9332-974

Dimnjačarske usluge

DIMNJAČARSKO-PEĆARSKI I TRGOVAČKI OBRT
Miljenko Kišak
Možđenec 41
42220 Novi Marof
Tel: 042/606-054
Mob: 091/5182850
Cjenik dimnjačarskih usluga možete pogledati ovdje

E Uprava

katastar

knjige

mojposao

posao