Nalazite se na stranici: Općina Gradec Prirodna i kulurna baština

Prirodna i kulturna baština

 

Općina Gradec ima bogato, vrijedno i relativno dobro očuvano prirodno, kulturno-povijesno i tradicijsko nasljeđe, koje Općini daje kvalitetne razvojne perspektive i šanse, i treba postati osnova njezine prepoznatljivosti.


Prirodno i kulturno nasljeđe Općine karakteriziraju naročito:


>   relativno veliki i dobro očuvani prostor i prirodni resursi (poljoprivredno
     zemljište, šume, vode, biološka raznolikost, čist zrak, itd.)

>   vrijedni dijelovi prirodne baštine i krajobrazne vrijednosti - miran i ugodan
     okoliš

>   bogato povijesno nasljeđe

>   relativno dobro očuvana slika ruralnog prostora - povijesna naselja i niz
     lokaliteta na kojima je očuvan integritet prirodnih i kulturno-povijesnih
     vrijednosti;

>   niz vrijednih i relativno dobro očuvanih nepokretnih kulturnih dobara (crkve i
     kapele, raspela, kurije, tradicijske kuće i građevine, arheološki lokaliteti...);

>   očuvan i vrijedan kulturni krajolik, koji se svrstava u 2. kategoriju (krajolik od
     regionalnog značaja), itd.

 

Na ovoj stranici možete se upoznati s vrijednim elementima prirodnog i kulturnog nasljeđe (prostorne baštine) Općine Gradec:


     >  Prirodna baština

     >  Kulturno-povijesna baština

     >  Popis zaštićenh kulturno-povijesnih dobara

 

Prirodna baština

 

Općina Gradec je pitom kraj, s lijepim i kultiviranim krajolicima čija raznolikost, mirnoća, očuvanost i visok stupanj ekološke čistoće daju području Općine prepoznatljivost i privlaćnost za boravak i odmor. 

Na prostoru Općine u velikoj mjeri je sačuvana tradicionalna slika krajolika, kao kolaž u kojem se na blagim padinama izmjenjuju naselja, livade, oranice, brojni vodotoci, šumarci i šumski predjeli, a najviši brežuljci obrađeni su vinogradima.  Cjelokupna slika prostora Općine do danas je ostala relativo dobro sačuvana i nije u većoj mjeri devastirana prekomjernim građenjem i nekvalitetnom arhitekturom.

Iz opisane opće slike, mogu se izdvojiti slijedeći osobito vrijedni i zaštićeni dijelovi prirodne baštine:

 

Veduta naselja Gradec, istočne i zapadne padine

Na području Općine upečatljiva je slika naselja Gradec, smještenog na brijegu.  Obisi građevina u središtu naselja i dominantna vertikala Župne crkve Ranjenog Isusa vidljivi su u vizurama iz krajnjih točaka Općine.

Gradec   Gradec

 

Park i perivoj u Gradecu


Park u naselju Gradec evidentiran je kao kultivirani krajobraz i osobito vrijedan predjel.  Radi se o lijepoj parkovnoj površini koja okružuje staru Kaptolsku kuriju - dvorac, pored župne crkve i župnog dvora.  Park je podignut početkom 19.stoljeća, i u njemu se nalaze vrijedni primjerci platana, tužnog jasena, i tise koji potječu još iz 1828. godine, a prisutni su i vrijedni primjerci breze, smreke, običnog bora, sofora, oraha, američkog borovca, pačempresa, te drvored lipa uz cestu ispred župne crkve.  Najznačajniji primjerak je platana stara 190 godina sa promjerom od preko 150 cm.

Na opisani park nadovezuje se reprezentativni perivoj ispred ulaznog pročelja Župnog dvora, koji je formiran paralelno s gradnjom dvora, a ucrtan je još kod prve katastarske izmjere Gradeca 1858. godine.

  Park i kurija Gradec   Perivoj u Gradecu

 


Tradicijski vinogradi u naseljima Pokasin i Gradec


Na sjevernom, najvišem dijelu Općine od davnina se nalaze tradicijski vinogradi, koje povijesno možemo  pratiti još od prve katastarske izmjere ovog područja 1858. godine.  Ovo područje obiluje lijepim vizurama i brojnim tradicijskim elementima, a s područja vingorada su lijepi vidici prema okolici.  U zoni vinograda nalazi se velik broj autohtonih tradicijskih klijeti, i kapela Svetog Ivana sa starim grobljem.

 
Tradicijski vinogradi

 


Šuma Novakuša

Šuma Novakuša  

Područje Općine Gradec bogato je
šumama, među kojima je najpoznatija
velika šuma Novakuša, koja se proteže
i na području okolnih Općina.

Šuma Novakuša zaštićena je kao
poseban rezervat prirode.

Posebnu vrijednost šumama na
područu Općine Gradec daje bogatsvo
sačuvanih biljnih zajednica s hrastom
lužnjakom i grabom, od kojih su
neke stare i do 160 godina.

 

Vrijedni i zaštićeni krajolici


Na području Općine postoje brojni vrijedni krajolici, koje ćine pitoreskne riječne doline sa livadama i oranicama, a prema padinama brežuljaka prostiru se šume.  U podnožju naselja Gradec, u dolini potoka Koruška nalaze se arheološki ostaci srednjovjekovne utvrde Siget.  S obzirom na njihovu očuvanost i vrijednost za identitet Općine, ovi krajolici zaštićeni su Prostornim planom.

 

Zaštićeni krajolici

 

 
Ribnjak Fuka


Ribnjak Fuka i okolno područje čine osobito vrijedan krajolik a ambijentalnim i športsko-rekreacijskim značajem. Ribnjak fuka nastao je kao umjetno jezero, ali se skladno uklopio u prostor i oplemenio krajobraz.  Područje ribnjaka čini skladnu cjelinu s pojasom livada na sjevernoj strani koji se proteže do stare hrastove šume,  te pojasom livada i oranica na južnoj strani koje dopiru do naselja Fuka.  

Ribnjak Fuka   Ribnjak Fuka   Fuka

 
 
Kulturna baština
 
 
Općina Gradec ima vrijednu, prepoznatljivu i realitvno dobro očuvanu povijesno-kulturnu baštinu, koju čine njizna povijest, te kulturno-povijesni i arhitektonski spomenici, očuvani elementi autohtonih ruralnih obilježja i druga područja sa sačuvanim integritetom kulturne i prirodne baštine.
 
Značajniji kulturno-povijesni i arhtiektonski spomenici koji čine zaštićenu kulturno-povijesnu baštinu Općine su:
 
 
Župna crkva Ranjenog Isusa, Gradec
 

Smještena je u središtu naselja Gradec.

Župa i župna crkva u Gradecu prvi puta se spominju 1334. godine. Današnja crkva građena je 1768-1824. godine, pored starije zidane crkve koja je ostala unutar zidina kaštela. Godine 1861. crkva je izgorjela te je temeljito obnovljena.
Barokni zvonik je srušen 1900. godine, kada je izgrađen novi zvonik u maniri historicističkog oblikovanja.  Glavni oltar izgrađen je 1891. godine u Obrtnoj školi Zagreb.

Crkva ima 6 pokrajnih oltara:  BD Marije, Sv. Franje Ksaverskog, Sv. Ane, Sv. Antuna Pustinjaka, Sv. Antuna Padovanskog i Sv. Marije Magdalene.

 

 

Župna crkva Ranjenog Isusa, Gradec

Crkva ima kulturno-povijesnu i ambijentalnu vrijednost, a rangirana je kao kulturno dobro regionalnog značaja.
 
 
Kurija zagrebačkog Kaptola, Gradec
 
 

Gradec je bio sjedište srednjovjekovnog  biskupskog veleposjeda u vlasništvu zagrebačkog Kaptola. 

Prva kurija na ovom prostoru bila je drvena, a podignuta je krajem 15. stoljeća te je više puta obnavljana i dograđivana. Godine 1775. stari kaštel je izgorio u seljačkoj buni, nakon čega je na postojećim temeljemi izgrađen novi, također drveni. 

 

Kaptolska kurija, Gradec

Godine 1821. stara kurija je srušena, a biskup Maksimilijan Vrhovec je na njezinom mjestu dao izgraditi današnji zidani objekt - dvorac. koji se koristi kao rezidencija  zagrebačkog biskupa i nadbiskupa.

Kurija je  1920. prestala biti rezidencija zagrebačkih biskupa, te je 1928. prodana na javnoj dražbi. Danas ima kulturno-poviesnu, arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost, i zaštićena je kao kulturno dobro od regionalnog značaja.
 
 
Kapele i raspela
 
Na području Općine postoji više drugih sakralnih spomenika, kapela i raspela, od kojih vrijedi ukazati na slijedeća kulturna dobra od regionalnog značaja:
 
•   Kapela Sv. Ivana, Pokasin
•   Kapela Sv. Barbare, Cugovec
•   Kapela Sv. Florijana, Haganj
•   Kapela Sv. Nikole, Repinec
 
Kapele i raspelaTradicijska arhitektura
 
Na području Općine sačuvan je veći broj lijepih tradicionalnih drvenih kuća, klijeti, javnih građevina, i drugih primjeraka tradicionalne arhitekture, koji govore o bogatoj povijesti i identitetu Općine, kao i o umijeću lokalnih graditelja i tesara.
 
Drvena tradicijska kuća   Klijeti, Gradec
 
Tradicijska kuca, Cugovec Stara kuca, Fuka gospodarska zgrada, Cugovec Tradicijske kuce, Repinec
 
 
 
 
 
 
 
 Popis zaštićenih kulturnih dobara
 
 

1.0   POVIJESNA NASELJA

Br.

sistemat.

Opis

Status

zaštite

Kategorija

1.2.1

Gradec – povijesna jezgra naselja

PR

2

1.3.1

Podjales – dio povijesnog naselja

PR

2

1.3.2

Festinec – dio povijesnog naselja

PR

2

1.3.3

Grabrić – dio povijesnog naselja

ZPP

3

1.3.4

Haganj – dio poviejsnog naselja

ZPP

3

1.3.5

Stari Glog – jezgra naselja

ZPP

3

1.3.6

Pokasin – dio povijesnog naselja

ZPP

3

2.0.   POVIJESNE GRAĐEVINE I SKLOPOVI

Br.

sistemat.

Opis

Status

zaštite

Kategorija

2.2.

Crkve i kapele

 

 

2.2.1.

Župna crkva Ranjenog Isusa, Gradec

R  (br. 496)

2

2.2.2

Kapela Sv. Barbare, Cugovec

PR

2

2.2.3

Kapela Sv. Nikole, Buzadovec

ZPP

3

2.2.4

Kapela Sv. Križa,  Fuka

ZPP

3

2.2.5

Kapela Sv. Florijana, Haganj

P

3

2.2.6

Kapela Ranjenog Isusa, Lubena

ZPP

3

2.2.7

Kapela Sv. Antuna Padovanskog, Podjales

ZPP

3

2.2.8

Kapela Sv. Ivana Krstitelja, Pokasin

PR

3

2.2.9

Kapela Srca Isusovog, Podjales

ZPP

3

2.3.

Poklonci i raspela

 

 

2.3.1

Poklonac Kraljice mira, Mali Brezovec

ZPP

3

2.3.2

Raspelo Cugovec

ZPP

3

2.3.3

Paspelo, Grabrić

ZPP

3

2.3.4

Raspelo, Gradečki Pavlovec

ZPP

3

2.3.5

Raspelo,  Haganj

ZPP

3

2.3.6

Raspelo,  Potočec

ZPP

3

2.3.7

Raspelo – poklonac,  Repinec

ZPP

3

2.3.8

Raspelo,  Salajci

ZPP

3

2.3.9

Raspelo,  Veliki Brezovec

ZPP

3

2.3.10

Raspelo,  Zabrđe

ZPP

3

2.4.

Stambene građevine (kurije)

Status

zaštite

Kategorija

2.4.1

Kaptolska kurija,  Gradec

R (br. 551)

2

2.4.2

Župni dvor,  Gradec

PR

2

2.4.3

Gradec,  stambena građevina

PR

2

2.4.4

Gradec, stambena građevina

PR

2

2.4.5

Kurija Koretić,  Repinec

ZPP

3

2.5.

Tradicijske kuće (etnološke građevine)

 

 

2.5.1

Drvena tradicijska kuća,  Festinec br. 3

PR

2

2.5.2

Drvena tradicijska kuća,  Festinec br. 5

PR

2

2.5.3

Drvena tradicijska kuća,  Festinec br. 7

PR

2

2.5.4

Drvena tradicijska kuća,  Gradečki Pavlovec br. 7

PR

2

2.5.5

Drvena tradicijska kuća,  Podjales br. 32

PR

2

2.5.6

Drvena tradicijska kuća,  Pokasin br. 2

PR

2

2.5.7

Drvena tradicijska kuća,  Pokasin br. 15

PR

2

2.5.8

Drvena tradicijska kuća,  Stari Glog br. 56

PR

2

2.5.9

Drvena tradicijska kuća,  Zabrđe br. 33

PR

2

2.5.10

Drvena tradicijska kuća,  Buzadovec br. 41

ZPP

3

2.5.11

Drvena tradicijska kuća,  Cugovec br. 85

ZPP

3

2.5.12

Drvena tradicijska kuća,  Cugovec br. 96

ZPP

3

2.5.13

Drvena tradicijska kuća,  Cugovec br. 111

ZPP

3

2.5.14

Drvena tradicijska kuća,  Fuka br. 22

ZPP

3

2.5.15

Drvena tradicijska kuća,  Fuka br. 29

ZPP

3

2.5.16

Drvena tradicijska kuća,  Gradečki Pavlovec br. 30

PR

3

2.5.17

Drvena tradicijska kuća,  Gradečki Pavlovec br. 37

PR

3

2.5.18

Drvena tradicijska kuća,  Gradečki Pavlovec br. 44

PR

3

2.5.19

Drvena tradicijska kuća,  Lubena br. 9

ZPP

3

2.5.20

Drvena tradicijska kuća,  Tučenik br. 33

ZPP

3

2.5.21

Drvena tradicijska kuća,  Zabrđe br. 75

ZPP

3

2.6

Javne građevine

 

 

2.6.1

Zgrada stare pošte, Gradec

ZPP

3

2.6.2

Zgrada željezničke postaje,  Gradec

ZPP

3

2.6.3

Zgrada škole,  Haganj

ZPP

3

2.6.4

Zgrada škole,  Repinec

ZPP

3

2.6.5

Zgrada škole,  Tučenik

ZPP

3

2.6.6

Zadružni dom,  Cugovec

ZPP

3

2.7

Gospodarske građevine

 

 

2.7.1

Nekadašnje gospodarske zgrade,  Gradec

PR

2

3.0    MEMORIJALNA PODRUČJA I OBILJEŽJA

Br.

sistemat.

Opis

Status

zaštite

Kategorija

3.0.1

Staro groblje,  Gradec

ZPP

3

3.0.2

Mjesno groblje,  Gradec

ZPP

3

3.0.3

Mjesno groblje,  Buzadovec

ZPP

3

3.0.4

Mjesno groblje,  Cugovec

ZPP

3

3.0.5

Spomenik NOB,  Cugovec, groblje

ZPP

3

3.0.6

Spomenik NOB,  Haganj

ZPP

3

3.0.7

Spomenik NOB,  Gradec

ZPP

3

3.0.8

Spomen kosturnica,  Pokasin

ZPP

3

3.0.9

Spomenik NOB,  Zabrđe

ZPP

3

5.0    ARHEOLOŠKI LOKALITETI I ZONE

Br.

sistemat.

Opis

Status

zaštite

Kategorija

5.0.1

Gradec  -  Biskupski kaštel s crkvom

R

2

5.0.2

Gradec  -  Crkva Sv. Nikole

PR

2

5.0.3

Gradec  -  Župni dvor,  srednjovjekovni lokalitet

PR

2

5.0.4

Gradec  -  Utvrda Siget, na potoku Koruška

PR

2

5.0.5

Lubena  -  srednjovjekovna crkva

PR

2

5.0.6

Potočec  -  Gomile, višeslojno naselje

PR

2

5.0.7

Podjales  -  predpovijeni nalaz,  neolit

ZPP

2

5.0.8

Grabrić  -  Obetić, srednjovjekovna lokacija sela

ZPP

3

5.0.9

Remetinec  -  srednjovjekovno naselje, utvrda, crkva

ZPP

3

5.0.10

Repinec  -  srednjovjekovna utvrda

ZPP

3

2.0.11

Remetinec,  šuma Novakuša, antička cesta

PR

3

6.0   PODRUČJA OSOBITIH VRIJEDNOSTI ZA IDENTITET PROSTORA

Br.

sistemat.

Opis

Status

zaštite

Kategorija

6.0.1

Gradec  -  istočne i zapadne padine naselja

PR

2

6.0.2

Dolina rijeke Glogovnice i potoka Koruška

ZPP

2

6.0.3

Perivoj uz biskupski dvor  -  Gradec

ZPP

2

6.0.4

Ribnjak Fuka

ZPP

3

6.0.5

Pokasin  -  vinogradi s tradicijskim klijetima

ZPP

3

6.0.6

Gradec  -  vinogradi s tradicijskim klijetima

ZPP

3

6.0.7

Cugovec  -  okoliš kapele Sv. Barbare

ZPP

3

 
 
 
 
 
 

 

 

Raspored odvoza otpada 2018

kalendar-mali

Gradečki vjesnik broj 7, prosinac 2017.

gv-2018

Gradečki vjesnik broj 6, prosinac 2016.

vjesnik-06

Gradečki vjesnik broj 5, prosinac 2015.

vjesnik-m

Gradečki vjesnik broj 4, prosinac 2014.

gradecki-vjesnik-04

Knjiga Gradec kod Križevaca

gradeckodk

Gradečki vjesnik broj 3, prosinac 2013.

Gradecki_vjesnik_03

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik – rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova
e-mail: mkozumplik@gradec.hr
 
Đurđica Kušec – komunalni redar i referent za komunalne poslove
e-mail: dkusec@gradec.hr
 
Hrvoje Stjepan Hasanović, iur. – referent za upravne i administrativne poslove
e-mail: hhasanovic@gradec.hr
 
Tel: 01/2797-097
Fax: 01/2797-097

Veterinarska ambulanta Gradec

Gradec 95
10 345 Gradec
Tel: 01/2797-033
Veterinari:
Mario Katušić, dr.med.vet.
Mob: 098/792-535

Zdravstvena stanica Gradec

Gradec BB
10 345 Gradec
Ordinacija opće medicine:
Dr. Maja Turković.
Tel: 01/5544-358
Danijela Anić-Pejić, dr.opće med.
Tel: 01/2797-024
Stomatološka ordinacija:
Nada Vukušić, dr.stomatolog
Tel: 01/2797-461

Osnovna škola Gradec

Gradec 93A
10 345 Gradec
Ravnatelj škole:
Vlado Starešec, prof.
Tel: 01/2797-481
Tajnica škole:
Biljana Vojvodić
Tel: 01/2797-034
Fax: 01/2797-495
e-mail: biljana.vojvodic@skole.hr
ured@os-gradec.skole.hr

Ugostiteljski obrt "Jembri"

Gradec 134
10 345 Gradec
Vl. Sandra Jembri
Mob: 098/9332-974

Dimnjačarske usluge

DIMNJAČARSKO-PEĆARSKI I TRGOVAČKI OBRT
Miljenko Kišak
Možđenec 41
42220 Novi Marof
Tel: 042/606-054
Mob: 091/5182850
Cjenik dimnjačarskih usluga možete pogledati ovdje

E Uprava

katastar

knjige

mojposao

posao