Nalazite se na stranici: Općina Gradec Odluke Općinskog vijeća

Odluke Općinskog vijeća


Ovdje možete pogledati Odluke Općinskog vijeća Općine Gradec:
 

Sljedeće odluke su donesene na 7.sjednici vijeća održanoj 05.03.2018., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 08/18 od 09.03.2018.god.

1. Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Gradec
2. Poslovnička odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec
3. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za razdoblje od 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017. Godine
4. Izvješće o izvršenom nadzoru i poduzetim mjerama u provođenju komunalnog reda u 2017. godini te stanju komunalnih poslova
5. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
6. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
7. Dodatak I – opći uvjeti pružanja javnih usluga sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Gradec
9. Odluka o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Gradec
10. Obrazloženje Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Gradec
11. Odluka o izradi Strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom Općine Gradec od 2018. do 2020. godine
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području Općine Gradec
13. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2017. Godinu


Sve odluke iz glasnika 08/18 možete pročitati ovdje (PDF)

---------------------------------

Sljedeće odluke su donesene na 7.sjednici vijeća održanoj 06.12.2017., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 38/17 od 07.12.2017.god.

1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2017. godinu
2. I. Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2017. Godini
3. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2017. Godini
4. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. Godinu
5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2017. Godini
6. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2017. Godinu
7. Proračun Općine Gradec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
7.a. Plan razvojnih programa Općine Gradec za razdoblje 2018.–2020. Godine
8. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2018. Godinu
9. Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2018. godini
10. Program odrŢavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2018. Godini
11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
12. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2018. godini
13. Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2018. Godinu
14. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
15. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
16. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2017. Godinu
17. Zaključak
17.a. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2018. godini
18. Plan davanja koncesija u 2018. godini
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Gradec
20. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Grabrić
21. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec


Sve odluke iz glasnika 38/17 možete pročitati ovdje (PDF)

---------------------------------

Odluke Načelnice Općine Gradec objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 35/17 od 21.11.2017
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec
Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Gradec

Sve odluke iz glasnika 35/17 možete pročitati ovdje (PDF)

---------------------------------

Odluke Načelnice Općine Gradec objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 32/17 od 25.10.2017
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite
Odluka o stipendiranju studenata s prebivalištem na području Općine Gradec

Sve odluke iz glasnika 32/17 možete pročitati ovdje (PDF)

---------------------------------

Sljedeće odluke su donesene na 4.sjednici vijeća održanoj 18.09.2017., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 24/17 od 17.7.2017.god.

Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec za 2017. godinu
Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradec
Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Gradec (Projekt Newlight)
Odluka o potvrđivanju izbora članova Savjeta mladih Općine Gradec za mandatno razdoblje 2017.–2020. godine
Odluka o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. .
Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike I.–VIII. razreda
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec
Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2016. Godinu Odluka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika na području Općine Gradec
Sve odluke iz glasnika 20/17 možete pročitati ovdje (PDF)

---------------------------------

Sljedeće odluke su donesene na telefonskoj sjednici održanoj 10.07.2017., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 20/17 od 17.7.2017.god.

1. Odluka o izradi Strategije razvoja ruralnog turizma u Općini Gradec od 2017. do 2023.godine (PDF)
2. odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec.
Sve odluke iz glasnika 20/17 možete pročitati ovdje (PDF)

---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke Županije broj 18/17 od 04.07.2017

Odluka o lokalnim porezima Općine Gradec
Odluku iz glasnika 18/17 možete pročitati ovdje (PDF)


---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke Županije broj 15/17 od 16.06.2017

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Gradec
Sve odluke iz glasnika 15/17 možete pročitati ovdje (PDF)


---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 08/17 od 16. ožujka 2017.

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Gradec I.–XII. mjesec 2016. godine
2. Izvještaj o izvršenju Općeg dijela Proračuna za razdoblje od 01. 01. do 31. 12.
3. Izvještaj o izvršenju Posebnog dijela Proračuna za razdoblje od 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016.
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa odrŽavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2016. godinu
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u Općini Gradec u 2016. godini
7. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2016. godini.
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2016. godini.
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2016. godini
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2016. godini
11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2016. godini
12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini
13. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2016. godini
14. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
15. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za razdoblje od 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016.
16. Izvješće o izvršenom nadzoru i poduzetim mjerama u provođenju komunalnog reda u 2016. godini te stanju komunalnih poslova
17. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Gradec
18. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2017. godini . Zaključak
19.  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Izgradnja dječjeg vrtića u Gradecu
20. Odluka o zaštiti izvorišta “Gradec”
21. Odluka o zaštiti izvorišta “Cugovec”
22. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
23. Odluka o potvrđivanju Elaborata Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara

Sve odluke iz glasnika 08/17 možete pročitati ovdje (PDF)---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 02/17 od 02. veljače 2017.

1.Odluka o provedbi postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Grabrić
2. Odluka o subvencioniranju sakupljanja i odvoza vrećica za pelene za djecu i inkontinentne osobe u obiteljiSve odluke iz glasnika 02/17 možete pročitati ovdje (PDF)
---------------------------------

 

Odluke općinskog vijeća u 2016. godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2015. godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2014. godini možete pronaći ovdje

 

 

Raspored odvoza otpada 2018

kalendar-mali

Gradečki vjesnik broj 7, prosinac 2017.

gv-2018

Gradečki vjesnik broj 6, prosinac 2016.

vjesnik-06

Gradečki vjesnik broj 5, prosinac 2015.

vjesnik-m

Gradečki vjesnik broj 4, prosinac 2014.

gradecki-vjesnik-04

Knjiga Gradec kod Križevaca

gradeckodk

Gradečki vjesnik broj 3, prosinac 2013.

Gradecki_vjesnik_03

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik – rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova
e-mail: mkozumplik@gradec.hr
 
Đurđica Kušec – komunalni redar i referent za komunalne poslove
e-mail: dkusec@gradec.hr
 
Hrvoje Stjepan Hasanović, iur. – referent za upravne i administrativne poslove
e-mail: hhasanovic@gradec.hr
 
Tel: 01/2797-097
Fax: 01/2797-097

Veterinarska ambulanta Gradec

Gradec 95
10 345 Gradec
Tel: 01/2797-033
Veterinari:
Mario Katušić, dr.med.vet.
Mob: 098/792-535

Zdravstvena stanica Gradec

Gradec BB
10 345 Gradec
Ordinacija opće medicine:
Dr. Maja Turković.
Tel: 01/5544-358
Danijela Anić-Pejić, dr.opće med.
Tel: 01/2797-024
Stomatološka ordinacija:
Nada Vukušić, dr.stomatolog
Tel: 01/2797-461

Osnovna škola Gradec

Gradec 93A
10 345 Gradec
Ravnatelj škole:
Vlado Starešec, prof.
Tel: 01/2797-481
Tajnica škole:
Biljana Vojvodić
Tel: 01/2797-034
Fax: 01/2797-495
e-mail: biljana.vojvodic@skole.hr
ured@os-gradec.skole.hr

Ugostiteljski obrt "Jembri"

Gradec 134
10 345 Gradec
Vl. Sandra Jembri
Mob: 098/9332-974

Dimnjačarske usluge

DIMNJAČARSKO-PEĆARSKI I TRGOVAČKI OBRT
Miljenko Kišak
Možđenec 41
42220 Novi Marof
Tel: 042/606-054
Mob: 091/5182850
Cjenik dimnjačarskih usluga možete pogledati ovdje

E Uprava

katastar

knjige

mojposao

posao