Nalazite se na stranici: Općina Gradec Odluke Općinskog vijeća

Odluke Općinskog vijeća


Ovdje možete pogledati Odluke Općinskog vijeća Općine Gradec:
 

Sljedeće odluke su donesene na telefonskoj sjednici održanoj 10.07.2017., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 20/17 od 17.7.2017.god.

1. Odluka o izradi Strategije razvoja ruralnog turizma u Općini Gradec od 2017. do 2023.godine (PDF)
2. odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec.
Sve odluke iz glasnika 20/17 možete pročitati ovdje (PDF)

---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke Županije broj 18/17 od 04.07.2017

Odluka o lokalnim porezima Općine Gradec
Odluku iz glasnika 18/17 možete pročitati ovdje (PDF)


---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke Županije broj 15/17 od 16.06.2017

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Gradec
Sve odluke iz glasnika 15/17 možete pročitati ovdje (PDF)


---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 08/17 od 16. ožujka 2017.

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Gradec I.–XII. mjesec 2016. godine
2. Izvještaj o izvršenju Općeg dijela Proračuna za razdoblje od 01. 01. do 31. 12.
3. Izvještaj o izvršenju Posebnog dijela Proračuna za razdoblje od 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016.
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa odrŽavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2016. godinu
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u Općini Gradec u 2016. godini
7. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2016. godini.
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2016. godini.
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2016. godini
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2016. godini
11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2016. godini
12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini
13. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2016. godini
14. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
15. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za razdoblje od 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016.
16. Izvješće o izvršenom nadzoru i poduzetim mjerama u provođenju komunalnog reda u 2016. godini te stanju komunalnih poslova
17. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Gradec
18. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2017. godini . Zaključak
19.  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Izgradnja dječjeg vrtića u Gradecu
20. Odluka o zaštiti izvorišta “Gradec”
21. Odluka o zaštiti izvorišta “Cugovec”
22. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
23. Odluka o potvrđivanju Elaborata Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara

Sve odluke iz glasnika 08/17 možete pročitati ovdje (PDF)---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 02/17 od 02. veljače 2017.

1.Odluka o provedbi postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Grabrić
2. Odluka o subvencioniranju sakupljanja i odvoza vrećica za pelene za djecu i inkontinentne osobe u obiteljiSve odluke iz glasnika 02/17 možete pročitati ovdje (PDF)
---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 36/16 od 16. prosinca 2016.

1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2016. godinu
2. Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na podruju Općine Gradec u 2016. Godini
3. I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2016. godini
4. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2016. godini
6. Proračun Općine Gradec za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
7. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2017. godinu
8. Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2017. godini
9. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2017. godini
10,. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
11. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2017. godini
12. Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2017. godinu
13. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
14. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
15. Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Gradec za razdoblje od 2017. do 2022. godine
16. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Gradec za razdoblje 2017.–2022. godine
17. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije na području Općine Gradec u razdoblju 2017.–2019. godine
18. Plan davanja koncesije u 2017. godini
19. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
20. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2016. godinuSve odluke iz glasnika 36/16 možete pročitati ovdje (PDF)
---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 31/16 od 28. studenog 2016.

1. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–VI. mjesec 2016. godine.
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gradec za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2016. g


Sve odluke iz glasnika 31/16 možete pročitati ovdje (PDF)
---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 23/16 od 14. rujna 2016.

1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec
2. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike I.–VIII. razreda
3. Odluka o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2016/2017
4. Odluka o određivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Gradec


Sve odluke iz glasnika 23/16 možete pročitati ovdje (PDF)
---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 17/16 od 17. lipnja 2016.

1. Odluka o davanju suglasnosti na Društveni ugovor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.
2. Odluka o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o. trgovačkom društvu “Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.”
3. Odluka o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika na obdukciju
4. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Gradec
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Gradec
6. Zaključak o sufinanciranju škole plivanja (škole u prirodi) u razdoblju 01. 09. – 10. 09. 2016. godine
7. Zaključak o usvajanju ponude za rekonstrukciju krovišta u Područnoj školi Haganj.
8. Odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Gradec za razdoblje od 2015. do 2020. godine


Sve odluke iz glasnika 17/16 možete pročitati ovdje (PDF)
---------------------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 15/16 od 01. lipnja 2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. 01 do 31. 12. 2015. godine.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u Općini Gradec u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2015. Godini
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2015. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2015. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2015. Godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec za 2016. godinu
sve odluke iz glasnika 15/16 možete pročitati ovdje (PDF)
---------------------
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 7/16 od 23. Ožujka 2016.

Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Gradec
Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Gradec
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za razdoblje od 01. 01. 2015. do 31. 12. 2015. godine
Izvješće o izvršenom nadzoru i poduzetim mjerama u provođenju komunalnog reda u 2015. godini te stanju komunalnih poslova
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu organizacijske jedinice sakupljanja i deponiranja komunalnog otpada u toku 2015. godine
Izvješće o gospodarenju otpadom za 2015. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2015. godinu
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za razdoblje od 2016. do 2019. godine
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2015. godinu
Sve odluke možete pročitat ovdje (PDF)
---------------

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 3/16 od 22. veljače 2016:

Odluka o donošenju pročiščenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Gradec
Prostorni plan uređenja Općine Gradec - odredbe za provođenje (pročišćeni tekst)
Sve odluke možete pročitat ovdje PDF

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 41/15, od 28. prosinca 2015:

II . Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2015. Godinu
Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi u 2015. Godini
II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu
II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2015.godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec za 2015.godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2015.godinu
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općne Gradec za razdoblje od 01.01 do 30.06.2015.godine
Sve odluke možete pročitati ovdje 

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 38/15, od 21. prosinca2015:
 
Proračun Općine Gradec za 2016. godinu i projekcijame za 2017. i 2018. godinu
Plan razvojnih programa Općine Gradec za 2016. – 2018. godine
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2016.godini
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2016.godini
Program u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2016.godini
Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2016.godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.godinu
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.godinu
Oduka o izvršavanju proračuna Općine Gradec za 2016.godinu
Plan davanja koncesija u 2016.godini.
Sve odluke možete pročitati ovdje

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 25/15, od 17. rujna 2015:
 
Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike I. – VIII. razreda
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec
Odluka o zaštiti izvorišta
Odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Gradec
Zaključak o prihvaćanju dodatka I. Sporazuma o provedbi projekta rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete
Odluka o temeljnim pravima Općinskog načelnika Općine Gradec usklađene s Uputom za postupanje Ministarstva uprave
Odluka o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2015/2016.
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 23/15, od 04. kolovoza 2015:
 
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Gradec
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Gradec
Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Gradec
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 22/15, od 21. srpnja 2015:
 
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2015. godinu:
- Opći dio
- Posebni dio
I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2015. godini
Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Gradec
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Grabrić
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gradec za 2014. godinu
Odluka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gradec za 2015. godinu
Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Gradec
Plan zaštite i spašavanja Općine Gradec
Plan civilne zaštite
Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Gradec
Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Odluka o raspolaganju komunalnom opremom za odvoz komunalnog otpada na području Općine Gradec
Zaključak o sklapanju Sporazuma
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 10/15, od 21. travnja 2015:
 
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2014. godine:
- Opći dio
- Posebni dio
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2014. godini
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2014. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2014. godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2014. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u Općini Gradec u 2014. godini
Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2014. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2014. godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2014. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2014. godini
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 8/15, od 8. travnja 2015:
 
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Gradec
Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Općine Gradec
Odluka o osnivanju i zadaćama Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Gradec
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Gradec
Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Gradec od 2015. do 2020. godine
Odluka o uređenju prometa na području Općine Gradec
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Gradec
Odluka o pokretanju Projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Gradecu
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 35/14, od 29. prosinca 2014:
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za razdoblje od 01. 01. 2014. do 31. 12. 2014. godine
Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije
Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije
Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Gradec u proračunskoj godini
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za razdoblje 2014. – 2020. godine
Plan gospodarenja otpadom u Općini Gradec za razdoblje 2014. – 2020. godine
Odluka o držanju kućnih ljubimaca i načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Gradec
Odluka o pravima iz socijalne skrbi Općine Gradec
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
Zaključak o dopuni Zaključka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o osnivanju prava služnosti, polaganja, izgradnje i održavanja vodoopskrbne mreže
Popisni list
Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o ustanovljavanju prava služnosti, prolaza, izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta na nekretninama u vlasništvu Općine Gradec
Popisni list
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 34-III/14, od 23. prosinca 2014:
 
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2014. godinu:
- Opći dio
- Posebni dio
I. Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2014. godini
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2014. godini
I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2014. godini
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2014. godini
I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2015. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2015. godini
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2015. godini
Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2015. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 34-II/14, od 22. prosinca 2014:
 
Proračun Općine Gradec za 2015.godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu
Plan razvojnih programa Općine Gradec za razdoblje od 2015. – 2017. godine
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2015. godinu
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 21/14, od 15. rujna 2014:
 
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec
Odluka o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2014./2015.
Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike I.-VIII. razreda
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Gradec u vlasništvo javnog isporučitelja Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o.
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec
Odluka o imenovanju Etičkog odbora
Odluka o komunalnom redu Općine Gradec
Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Gradec i Općine Tompojevci
Sporazum o suradnji Općine Gradec i Općine Tompojevci
Povelja o prijateljstvu i suradnji između Općine Gradec i Općine Tompojevci
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 14/14, od 5. lipnja 2014:
 
Odluka o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području Općine Gradec
Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Gradec
Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Gradec
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Gradec
Odluka o javnim priznanjima Općine Gradec
Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Gradec
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarskih poslova na području Općine Gradec
Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Gradec u vlasništvo javnog isporučitelja
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 7/14, od 20. ožujka 2014:
 
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje
Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora
Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komgrad Gradec d.o.o. za komunalne poslove i usluge
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru
Zaključak o potpisivanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva
Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva sa rokovima čuvanja – Općina Gradec
Etički kodeks javnih dužnosnika u Općini Gradec

 
 
Sljedeća odluka je objavljena u Glasniku Zagrebačke županije broj 5/14, od 28. veljače 2014:
 
Katalog informacija
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 3/14, od 31. siječnja 2014:
 
Odluka o ustroju Kataloga informacija
Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec
Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 2/14, od 13. siječnja 2014:
 
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec u 2013. godini
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2013. godini
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2013. godini
Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2013. godini
1. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje
2. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje
Odluka o raspuštanju Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec
Odluka o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva
Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
Odluka o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u Općini Gradec

 

Gradečki vjesnik broj 6, prosinac 2016.

vjesnik-06

Gradečki vjesnik broj 5, prosinac 2015.

vjesnik-m

Gradečki vjesnik broj 4, prosinac 2014.

gradecki-vjesnik-04

Knjiga Gradec kod Križevaca

gradeckodk

Gradečki vjesnik broj 3, prosinac 2013.

Gradecki_vjesnik_03

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik – rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova
e-mail: mkozumplik@gradec.hr
 
Đurđica Kušec – komunalni redar i referent za komunalne poslove
e-mail: dkusec@gradec.hr
 
Hrvoje Stjepan Hasanović, iur. – referent za upravne i administrativne poslove
e-mail: hhasanovic@gradec.hr
 
Tel: 01/2797-097
Fax: 01/2797-097

Veterinarska ambulanta Gradec

Gradec 95
10 345 Gradec
Tel: 01/2797-033
Veterinari:
Mario Katušić, dr.med.vet.
Mob: 098/792-535

Zdravstvena stanica Gradec

Gradec BB
10 345 Gradec
Ordinacija opće medicine:
Duška Dominiković, dr.spec.opće med.
Tel: 01/2797-460
Danijela Anić-Pejić, dr.opće med.
Tel: 01/2797-024
Stomatološka ordinacija:
Nada Vukušić, dr.stomatolog
Tel: 01/2797-461

Osnovna škola Gradec

Gradec 93A
10 345 Gradec
Ravnatelj škole:
Vlado Starešec, prof.
Tel: 01/2797-481
Tajnica škole:
Biljana Vojvodić
Tel: 01/2797-034
Fax: 01/2797-495
e-mail: biljana.vojvodic@skole.hr
ured@os-gradec.skole.hr

Ugostiteljski obrt "Jembri"

Gradec 134
10 345 Gradec
Vl. Sandra Jembri
Mob: 098/9332-974

Dimnjačarske usluge

DIMNJAČARSKO-PEĆARSKI I TRGOVAČKI OBRT
Miljenko Kišak
Možđenec 41
42220 Novi Marof
Tel: 042/606-054
Mob: 091/5182850
Cjenik dimnjačarskih usluga možete pogledati ovdje

E Uprava

katastar

knjige

mojposao

posao